index 1-0 sume set

1 view (last 30 days)
Marek Drliciak
Marek Drliciak on 24 Aug 2022
Commented: Dyuman Joshi on 24 Aug 2022
Hello,
chcel by som poprosiť o radu k tvorbe množín. Mám vektor s more than 10000 values. Data obsahujú value 1 an 0 (yes/NO).
Potrebujem určiť početnosť množín po sebe idúcich hodnôt 1. Napríklad: Koľko krát sa vyskytuje množina s tromi hodnotami 1 za sebou?
01011101111011101
V príklade vyšie je odpoveď 2.
Takto potrebujem určiť početnosť s výskytom 1 až x
Thank You

Accepted Answer

Dyuman Joshi
Dyuman Joshi on 24 Aug 2022
Edited: Dyuman Joshi on 24 Aug 2022
Writing the answer based on Google translate text
x=[0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1];
x=[~x(1) x ~x(end)];
c=0; %count
n=3; %set with n consecutive values of 1
for i=n+1:numel(x)-1
if sum(x(i-n+1:i))==n & ~x(i-n) & ~x(i+1) %exactly n values consecutively only
c=c+1;
end
end
c
c = 2
  3 Comments
Dyuman Joshi
Dyuman Joshi on 24 Aug 2022
Thanks for pointing out, Bruno. I have edited my code accordingly.

Sign in to comment.

More Answers (0)

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!

Translated by