Voľný pád

Experimentálne určenie tiažového zrýchlenia g.
107 téléchargements
Mise à jour 29 oct. 2016

Afficher la licence

Výpočet gravitačného zrýchlenia pomocou videozáznamu. Experiment je založený na tom, že sa zosníma voľný pád kamerou. V zábere je potrebné mať aj stopky (presnosť 1/100s). Analýzou videozáznamu sa stanoví začiatok voľného pádu a dopad telesa. Pri známej výške je možné vypočítať tiažové zrýchlenie g (poznáme výšku a čas pádu).

Citation pour cette source

Martin Foltin (2024). Voľný pád (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/60001-volny-pad), MATLAB Central File Exchange. Récupéré le .

Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec R2016b
Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
Windows macOS Linux
Catégories
En savoir plus sur Function Creation dans Help Center et MATLAB Answers

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!
Version Publié le Notes de version
1.0.0.0